PROJEKTI 2018. GADĀ

LAAPC 2018. gadā plāno īstenot sekojošu zinātnes projektu: “Starptautiskā sadarbība Baltijas reģionā, par stratēģiju izstrādi vārpu fuzariozes uzliesmojumu prognozēšanai”.

Projekta mērķis: Pieredzes apmaiņa par vārpu fuzariozes izpēti un ierobežošanu katrā valstī un stratēģiju izstrādi infekcijas prognozēšanai.

Atbalstītā projekta rezultāti tiks publicēti 2018.gada decembrī.

Informācijas par projektu publicēšanas vieta:  http://www.laapc.lv un www.agrovast.se

Visiem uzņēmumiem, kuri darbojas konkrētajā nozarē, atbalstītā projekta rezultāti ir pieejami bez maksas.

Informācija publicēta 2018. gada 03. janvārī


LAAPC 2018. gadā plāno īstenot sekojošu lauksaimniecībā izmantojamu zinātnes projektu: “Inovatīvs dizains un pasākumi funkcionālās bioloģiskās daudzveidības paaugstināšanai bioloģiskajos augļu dārzos (ECOORCHARD)” (2015.-2017. gads).

Projekta mērķis: Izveidot efektīvus līdzekļus bioloģisko ābeļu dārzu izveidošanai vai pārveidošanai un adaptēt īpašus agrotehniskos pasākumus, lai palielinātu dārzu elastīgumu caur augstāku funkcionālo bioloģisko daudzveidību.

Atbalstītā projekta gaidāmie rezultāti tiks publicēti 2018. gada decembrī.

Atbalstītā projekta gaidāmo rezultātu publicēšanas vieta: http://www.laapc.lv  un Latvijas Lauksaimniecības universitātes interneta vietnē – pētījumu datubāzē

Visiem uzņēmumiem, kuri darbojas konkrētajā nozarē, atbalstītā projekta rezultāti ir pieejami bez maksas.

Informācija publicēta 2018. gada 03. janvārī


LAAPC 2018. gadā plāno īstenot sekojošu lauksaimniecībā izmantojamu zinātnes projektu: “Ieteikumu izstrāde vējauzas un citu izplatītāko nezāļu sugu ierobežošanas pasākumiem Latvijas apstākļos” (2015.-2018. gads).

Projekta mērķis: Iegūt zinātniski pamatotu informāciju par galvenajām likumsakarībām, kas nosaka nezāļu populāciju struktūru Latvijā un uz tās pamata izstrādāt ieteikumus nezāļu ierobežošanas pasākumiem Latvijas apstākļos.

Atbalstītā projekta gaidāmie rezultāti tiks publicēti 2018. gada decembrī.

Atbalstītā projekta gaidāmo rezultātu publicēšanas vieta: www.laapc.lv  un Latvijas Lauksaimniecības universitātes interneta vietnē – pētījumu datubāzē.

Visiem uzņēmumiem, kuri darbojas konkrētajā nozarē, atbalstītā projekta rezultāti ir pieejami bez maksas.

Informācija publicēta 2018. gada 03. janvārī


LAAPC 2018. gadā plāno īstenot sekojošu lauksaimniecībā izmantojamu zinātnes projektu: “Dzeltenās rūsas slimības ierosinātāja Puccinia Striiformis, Wes. rasuizplatība Latvijā un pasākumi tās postīguma ierobežošanai kviešu sējumos”.

Projekta mērķis: Identificēt Latvijā sastopamās dzeltenās rūsas slimības ierosinātāja Puccinia Striiformis, Wes. rases un izstrādāt rekomendācijas dzeltenās rūsas izplatības ierobežošanai kviešu sējumos.

Atbalstītā projekta gaidāmie rezultāti tiks publicēti 2018. gada decembrī.

Projektā gaidāmo rezultātu publicēšanas vieta internetā: www.laapc.lv un Latvijas Lauksaimniecības universitātes interneta vietnē – pētījumu datubāzē.

Visiem uzņēmumiem, kuri darbojas lauksaimniecības nozarē, atbalstītā projekta rezultāti ir pieejami bez maksas.

Informācija publicēta 2018. gada 03. janvārī


Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” 2.1. prioritātes „Zinātne un inovācijas” 2.1.1. pasākuma „Zinātne, pētniecība un attīstība” 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai” līdzfinansēts projekts

„Perspektīvas augļaugu komerckultūras – krūmcidoniju (Chaenomeles japonica) vidi saudzējoša audzēšana un bezatlikuma pārstrādes tehnoloģijas” (Nr. 1.1.1.1/16/A/094)

Projekta vadītājs: Edīte Kaufmane (Dārzkopības institūts)

Sākuma datums: 06.02.2017.; beigu datums: 31.01.2020.

Projekta mērķis

Izstrādāt krūmcidoniju vidi saudzējošas audzēšanas, augu aizsardzības, uzglabāšanas un bezatlikuma pārstrādes tehnoloģijas, izpētīt hidrofilo un lipofilo savienojumu veidošanos dažādās augļu attīstības fāzēs, veikt ražošanas ekonomisko izvērtējumu, veicinot augļkopības un pārtikas nozares straujāku attīstību un eksportspējas palielināšanu.

LAAPC uzdevumi projekta ietvaros:

  • veikt Krūmcidoniju slimību ierosinātāju un bezmugurkaulnieku noteikšanu;
  •  veikt potenciālo augu aizsardzības metožu pārbaudi.

LAAPC 2018. gadā plāno īstenot sekojošu lauksaimniecībā izmantojamu zinātnes projektu: “Pupu sēklgrauža (Bruchus rufimanus) un citu lauka pupu (Vicia faba) kaitēkļu monitorings un ierobežošanas iespējas”.

Projekta mērķis: Veikt pupu sēklgrauža un citu lauka pupu kaitēkļu monitoringu un izstrādāt rekomedācijas kaitīguma sliekšņu noteikšanai.

Atbalstītā projekta gaidāmie rezultāti tiks publicēti 2018. gada decembrī.

Projektā gaidāmo rezultātu publicēšanas vieta internetā: www.laapc.lv un Latvijas Lauksaimniecības universitātes interneta vietnē – pētījumu datubāzē.

Visiem uzņēmumiem, kuri darbojas lauksaimniecības nozarē, atbalstītā projekta rezultāti ir pieejami bez maksas.

Informācija publicēta 2018. gada 03. janvārī

Top