PROJEKTI 2017. GADĀ

LAAPC 2017. gadā plāno īstenot sekojošu lauksaimniecībā izmantojamu zinātnes projektu: “Inovatīvs dizains un pasākumi funkcionālās bioloģiskās daudzveidības paaugstināšanai bioloģiskajos augļu dārzos (ECOORCHARD)” (2015.-2017. gads).

Projekta mērķis: Izveidot efektīvus līdzekļus bioloģisko ābeļu dārzu izveidošanai vai pārveidošanai un adaptēt īpašus agrotehniskos pasākumus, lai palielinātu dārzu elastīgumu caur augstāku funkcionālo bioloģisko daudzveidību.

Atbalstītā projekta gaidāmie rezultāti tiks publicēti 2017. gada decembrī.

Atbalstītā projekta gaidāmo rezultātu publicēšanas vieta: http://www.laapc.lv  un Latvijas Lauksaimniecības universitātes interneta vietnē – pētījumu datubāzē

Visiem uzņēmumiem, kuri darbojas konkrētajā nozarē, atbalstītā projekta rezultāti ir pieejami bez maksas.

Informācija publicēta 2017. gada 15. februārī


LAAPC 2017. gadā plāno īstenot sekojošu lauksaimniecībā izmantojamu zinātnes projektu: “Ieteikumu izstrāde vējauzas un citu izplatītāko nezāļu sugu ierobežošanas pasākumiem Latvijas apstākļos” (2015.-2018. gads).

Projekta mērķis: Iegūt zinātniski pamatotu informāciju par galvenajām likumsakarībām, kas nosaka nezāļu populāciju struktūru Latvijā un uz tās pamata izstrādāt ieteikumus nezāļu ierobežošanas pasākumiem Latvijas apstākļos.

Atbalstītā projekta gaidāmie rezultāti tiks publicēti 2017. gada decembrī.

Atbalstītā projekta gaidāmo rezultātu publicēšanas vieta: http://www.laapc.lv  un Latvijas Lauksaimniecības universitātes interneta vietnē – pētījumu datubāzē.

Visiem uzņēmumiem, kuri darbojas konkrētajā nozarē, atbalstītā projekta rezultāti ir pieejami bez maksas.

Informācija publicēta 2017. gada 02. janvārī


LAAPC 2017. gadā plāno īstenot sekojošu lauksaimniecībā izmantojamu zinātnes projektu: “Ābeļu un bumbieru kraupja un ābolu tinēja ierobežošana, izmantojot datorizēto atbalsta sistēmu – relatīvā infekcijas mērījumu programma (RIMpro) – un tās pilnveide augļu koku vēža ierobežošanai integrētajā augļkopībā” (2015.-2017. gads).

Projekta mērķis: Nodrošināt augļkopjus ar slimību un kaitēkļu attīstības prognozēm, izmantojot datorizēto atbalsta sistēmu RIMpro.

Atbalstītā projekta gaidāmie rezultāti tiks publicēti 2017. gada decembrī.

Atbalstītā projekta gaidāmo rezultātu publicēšanas vieta: http://www.laapc.lv  un Latvijas Lauksaimniecības universitātes interneta vietnē – pētījumu datubāzē.

Visiem uzņēmumiem, kuri darbojas konkrētajā nozarē, atbalstītā projekta rezultāti ir pieejami bez maksas.

Informācija publicēta 2017. gada 15. februārī


LAAPC 2016. gadā plāno īstenot sekojošu lauksaimniecībā izmantojamu zinātnes projektu: “Dzeltenās rūsas slimības ierosinātāja Puccinia Striiformis, Wes. rasuizplatība Latvijā un pasākumi tās postīguma ierobežošanai kviešu sējumos”.

Projekta mērķis: Identificēt Latvijā sastopamās dzeltenās rūsas slimības ierosinātāja Puccinia Striiformis, Wes. rases un izstrādāt rekomendācijas dzeltenās rūsas izplatības ierobežošanai kviešu sējumos.

Projektā gaidāmo rezultātu aptuvenais publicēšanas laiks: 01.2018.

Projektā gaidāmo rezultātu publicēšanas vieta internetā: www.laapc.lv un www.arei.lv

Visiem uzņēmumiem, kuri darbojas lauksaimniecības nozarē, atbalstītā projekta rezultāti ir pieejami bez maksas.

Informācija publicēta 2017. gada 02. janvārī


Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” 2.1. prioritātes „Zinātne un inovācijas” 2.1.1. pasākuma „Zinātne, pētniecība un attīstība” 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai” līdzfinansēts projekts

„Perspektīvas augļaugu komerckultūras – krūmcidoniju (Chaenomeles japonica) vidi saudzējoša audzēšana un bezatlikuma pārstrādes tehnoloģijas” (Nr. 1.1.1.1/16/A/094)

Projekta vadītājs: Edīte Kaufmane (Dārzkopības institūts)

Sākuma datums: 06.02.2017.; beigu datums: 31.01.2020.

Projekta mērķis

Izstrādāt krūmcidoniju vidi saudzējošas audzēšanas, augu aizsardzības, uzglabāšanas un bezatlikuma pārstrādes tehnoloģijas, izpētīt hidrofilo un lipofilo savienojumu veidošanos dažādās augļu attīstības fāzēs, veikt ražošanas ekonomisko izvērtējumu, veicinot augļkopības un pārtikas nozares straujāku attīstību un eksportspējas palielināšanu.

LAAPC uzdevumi projekta ietvaros:

  • veikt Krūmcidoniju slimību ierosinātāju un bezmugurkaulnieku noteikšanu;
  •  veikt potenciālo augu aizsardzības metožu pārbaudi.

Informācija publicēta 2017. gada 15. februārī

Aktualitātes:

  • Projekta ietvaros ir veikta literatūras analīze par monitoringa un lauka izmēģinājumu metodoloģiju un pētījuma dizaina izstrādi. Uz šīs informācijas pamata ir izstrādāta metodika slimību un kaitēkļu monitoringa uzskaišu veikšanai krūmcidoniju stādījumos.
  • Esam sazinājušies ar krūmcidoniju stādījumu īpašniekiem, lai saskaņotu pētnieku plānotās aktivitātes.
  • 18. martā LAAPC pētniece Regīna Rancāne piedalījās ar lekciju “Krūmcidoniju slimības un kaitēkļi” Krūmcidoniju augļkultūras attīstības biedrības Latvijā organizētajā seminārā krūmcidoniju audzētājiem “Krūmcidonija – nejauša un parejoša vai nacionāla vērtība?”.

ERAF_CHAF_mlapa_1

Informācija publicēta 2017. gada 5. maijā


LAAPC 2016. gadā plāno īstenot sekojošu lauksaimniecībā izmantojamu zinātnes projektu: “Pupu sēklgrauža (Bruchus rufimanus) un citu lauka pupu (Vicia faba) kaitēkļu monitorings un ierobežošanas iespējas”.

Projekta mērķis: Veikt pupu sēklgrauža un citu lauka pupu kaitēkļu monitoringu un izstrādāt rekomedācijas kaitīguma sliekšņu noteikšanai.

Projektā gaidāmo rezultātu aptuvenais publicēšanas laiks: 01.2018.

Projektā gaidāmo rezultātu publicēšanas vieta internetā: www.laapc.lv un www.arei.lv

Visiem uzņēmumiem, kuri darbojas lauksaimniecības nozarē, atbalstītā projekta rezultāti ir pieejami bez maksas.

Informācija publicēta 2017. gada 04. aprīlī

Top