Nezāļu pētniecība

Nezāļu pētniecības grupas speciālisti:

  • sagatavo un sniedz informāciju par dažādu nezāļu sugu attīstības īpatnībām dažādu kultūraugu sējumos un stādījumos;
  • veic padziļinātus pētījumus par īsmūža viendīgļlapju nezāles – vējauzas (Avena fatua L.) bioloģisko un agronomisko kaitīgumu Latvijas apstākļos;
  • piedalās nezāļu monitoringā, nosakot nezāļu populāciju sastāvu, dominējošās sugas, to izplatības līmeni laukaugu sējumos un stādījumos un izplatību ietekmējošos kultūraugu audzēšanas agrotehniskos paņēmienus;
  • veic herbicīdu un desikantu efektivitātes un selektivitātes pārbaudes un demonstrējumu izmēģinājumus;
  • sniedz ieteikumus par pasākumiem, kas saistīti ar nezāļu ierobežošanu (agrotehniskie, ķīmiskie paņēmieni);
  • sniedz ieteikumus par pasākumiem, kas jāievēro, lai samazinātu nezāļu rezistences pret herbicīdiem izveidošanās risku;
  • sagatavo publikācijas vietēja un starptautiska mēroga lauksaimniecības nozares žurnālos.


kultūraugu sējumi

Top